Så går en konkursförhandling till

bokföring

Om ett företag inte betalar sina skulder så kan dess borgenärer göra en konkursansökan. Blir företaget kallat till förhandling hos tingsrätten så beror det på att en eller flera borgenärer har lämnat in en ansökan och önskar sätta företaget i konkurs. Om borgenärer nekar till konkursen så blir det förhandling där både företaget och motparten får argumentera för och lägga fram bevis för att få sin vilja igenom.

Det finns ett antal situationer som kan uppkomma och som därmed gör att konkursen nekas och här kommer vi att gå igenom några av dessa.

1. Om parten inte kommer till förhandling

Det förekommer situationer där en borgenär har genomfört en hel konkursansökan men sen väljer att inte komma till förhandlingarna hos tingsrätten. Det kan vara flera anledningar men ibland beror det på att gäldenären inte har haft för avsikt att försätta företaget i konkurs utan endast har varit intresserad av att statuera ett exempel. Andra skäl kan givetvis också föreligga.

2. Om gäldenär samtidigt har ansökt om företagsrekonstruktion

Om företaget samtidigt som ansökan om konkurs görs har valt att ansöka om en rekonstruktion så kan förhandlingarna avbrytas. Finns det skäl för tingsrätten att bevilja rekonstruktion så kommer det troligen att genomföras i första hand och konkursansökan kommer då att nekas och läggas ner. En rekonstruktion beviljas inte om inte sannolika skäl finns för att företaget ska kunna få ordning på sin ekonomi.

3. Om gäldenär löser skulderna

Inte allt för ovanligt är att ett företag som kontaktas av tingsrätten för konkursförhandlingar väljer att betala skulderna. I de fallen så avslutas förhandlingarna i förtid då skälen att försätta företaget i konkurs inte längre finns kvar.

4. Om pant utlovas till borgenärerna

Om företaget inte har likviditet nog att betala alla skulder så kan de fortfarande ha tillgångar som kan ställas ut som säkerhet. I de fallen kan företaget pantsätta tillgångar, fastigheter, maskiner, varulager med mera, som säkerhet för kommande betalningar. Ofta kan då en avbetalningsplan upprättas till borgenärerna som då får en säkerhet för skulderna och en strategi för hur företaget ska betala av skulderna. Den här lösningen är inte helt ovanlig om företaget kan påvisa en tillväxt som kommer att generera ett positivt kassaflöde över tid, alternativt om företaget har stora värden i icke realiserade tillgångar. Tillgångarna skulle då kunna avyttras och frigöra kapital för att lösa skulderna.

5. Om det finns kapital utomlands

Om företaget på annat sätt kan realisera tillgångar, få fram kapital och därmed lösa skulderna så kan även det vara en utväg. Konkursansökan kan då nekas och förhandlingarna avslutas eftersom skulderna betalas. En möjlighet kan vara om företaget tidigare har gjort investeringar utomlands som kan realiseras för att frigöra kapital.

Läs mer om konkursansökningar på: konkursansökan.se.